Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Dôležité inštitúcie – Ministerstvo spravodlivosti SR

Dôležité inštitúcie – Ministerstvo spravodlivosti SR

Pridané dňa: 11.02.2022

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej a ekonomickej,  a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

 V pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR sú: 

Ministerstvo spravodlivosti SR:

  • pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného;
  • vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov;
  • vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb;
  • vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu  kontrolu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory;
  • zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka;
  • zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred  Súdnym dvorom Európskeju únie;
  • zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste;
  • zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenie úloh v oblasti ľudských práv

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Uvod.aspx