Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Dôležité inštitúcie – Ministerstvo vnútra SR

Dôležité inštitúcie – Ministerstvo vnútra SR

Pridané dňa: 11.02.2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

 • ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku;
 • ochranu a správu štátnych hraníc;
 • bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky;
 • ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;
 • veci zbraní a streliva
 • súkromné bezpečnostné služby;
 • vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;
 • občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel;
 • otázky azylantov a odídencov;
 • evidenciu obyvateľov;
 • evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel;
 • integrovaný záchranný systém;
 • civilnú ochranu;
 • ochranu pred požiarmi,
 • všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky;
 • štátne symboly;
 • heraldický register;
 • archívy a registratúry;
 • štátne občianstvo;
 • matričné veci;
 • zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon;
 • organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,  volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní,  volieb do orgánov územnej samosprávy,  referenda, volieb do Európskeho parlamentu;
 • vojnové hroby;
 • živnostenské podnikanie;
 • povoľovanie verejných zbierok;
 • koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy;
 • Policajný zbor;
 • Hasičský a záchranný zbor;
 • koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí aj vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Zdroj: https://www.minv.sk/?urad_MV